Wedstrijdreglmenten senioren

De volgende reglementen zijn opgesteld voor de wedstrijden bij de senioren:

 1. Inleg per wedstrijd: € 5,00, (verdeeld als volgt: € 2,50 voor de dagprijzen, € 2,50 voor de afsluiting van het seizoen). Weet men vooraf al niet te komen op de afsluiting van het seizoen dan dient men dit meteen kenbaar te maken en vervalt hiervoor de inleg van € 2,50 en dient bij elke wedstrijd € 2,50 te worden ingelegd.
 2. Eén uur vóór de wedstrijd is de loting voor de plaatsen. Er kan voer- en aascontrole plaatsvinden, dus graag het voer aanbieden in een open plastic zak. Het getrokken nummer is uw visplek.
 3. Indien minder valide visser smeevissen, loten zij tussen de daartoe aangelegde steigers voor minder validen. Zij nemen plaats in het midden van die steiger.
 4. Aantal stekken is gelijk aan aantal deelnemers. Gebruik van stekken wordt voorafgaand aan de wedstrijd bepaald door de CC.
 5. Er mag gevist worden met één hengel naar keuze. Er mogen meerdere hengels opgetuigd klaar staan.
  Deelnemers moeten er rekening mee houden dat het klaar hebben staan van meerdere hengel voorzien van een haak in principe een overtreding is. Klaar hebben van meerdere hengels geschied op eigen risico.
 6. Gebruik van een katapult is op eigen risico toegestaan.
 7. Er wordt gevist op gewicht. Uitzondering is de wedstrijd voor het Koningsvissen, die op (dubbel klassement) gewicht en aantal stuks wordt gevist.
 8. Voor het startsignaal is het verboden te voeren, peilen is wel toegestaan. Vis gehaakt in het eindsignaal telt mee.
 9. Het is verplicht om een deugdelijk bewaarnet te gebruiken (geen stalen net). Dit dient ten minste 2,5 meter lang te zijn, voldoende ruim en van zacht materiaal vervaardigd.
 10. Snoek, snoekbaars en paling die gevangen wordt dient direct in hetzelfde water te worden teruggezet en tellen dus niet mee. Alle andere gevangen vissoorten tellen wel mee. Karper wordt direct gewogen en teruggezet.
 11. Bij aaswedstrijden is al het aas vrijgegeven, met uitzondering van deeg en deegverwanten. Aas mag op alle manieren worden aangeboden. Maximaal 1,5 liter aas inclusief maximaal 400 gram maïs!
 12. Het lokvoer mag bestaan uit 1 kilo nat voer incl. ballast. Bij aanvang van de wedstrijd mag zwaar gevoerd worden, daarna alleen nog licht bijvoeren. Licht bijvoeren houdt in dat de hoeveelheid voer maar met één hand gepakt en geworpen mag worden. Het pakken van voer en maken van voerballen met twee handen is dan niet meer toegestaan. Er mag niet gevist worden met rode maden en “verse de vase”. In de periode van 1 april tot de laatste zaterdag in mei mag niet worden gevist met slachtproducten, dood visje of stukje vis. Let op! Er mag maximaal 400 gram maïs (bij)gevoerd worden (één blikje). Bij koppelwedstrijden is 1,5 kilo nat voer per koppel toegestaan. Bij de nachtkoppelwedstrijd mag 2 kilo nat voer per koppel gebruikt worden. Dit wordt steekproefsgewijs gecontroleerd.
 13. In het geval men een wedstrijd vist met de “picker” of “matchhengel” wordt er door de concourscommissie van uit gegaan dat men weet hoe te moeten vissen met dit materiaal. Er dient deugdelijk te worden ingeworpen en (te) grote voerkorven worden niet getolereerd (voerkorfje max. 15 gram). De concourscommissie zal toezien op een juiste gebruikmaking van deze hengels alsook de kwantiteit voer dat geworpen wordt. Indien een lid (leden) van de concourscommissie menen dat een persoon niet juist hiermee omgaat, zal deze hierop worden aangesproken. Men mag vissen (inwerpen) tot het midden van het viswater.
  Het midden is de helft van de kortste lijn naar de oever aan de overzijde.
 14. Het wordt niet toegestaan voor een ander vis te scheppen of op een andere manier hierbij hulp te bieden. Tenzij met de CC voorafgaand aan de wedstrijd anders is overeengekomen.
 15. Als een wedstrijd wordt verhinderd, door bijv. noodweer, wordt deze verschoven naar een later te bepalen datum, maar men dient wel op de daartoe aangewezen datum aanwezig te zijn. Is de wedstrijd al begonnen en wordt men geteisterd door bijv. onweer, dan zal door de concourscommissie worden bekeken of het zin heeft om te wachten tot het noodweer over is. Heeft dit geen zin, dan geldt het volgende: – Is de wedstrijd voor meer dan de helft verstreken, dan telt de wedstrijd. – Is de wedstrijd niet voor de helft verstreken, dan wordt er over gevist op een andere datum.
 16. Het wegen van de gevangen vis zal worden verricht door de CC. De gevangen vissen (kleine en grotere) worden bij elkaar in de weegzak gewogen omdat dit sneller gaat, minder beschadigingen, een duidelijkere en eerlijkere weging.
 17. Afmelden is verplicht! Bij niet afmelden voor deelname aan een wedstrijd van de zomeravondcompetitie, krijgt men + 10 punten. Deze extra punten blijven altijd staan. Afmelden kan alleen bij de CC.
 18. Wie zich niet houdt aan dit reglement kan door de CC worden gediskwalificeerd.
 19. Inleggelden kunnen niet achteraf worden teruggevorderd. Men dient vooraf aan te geven wel of niet te willen deelnemen aan de “afsluiting van het seizoen”. Neemt men daaraan wel deel dan bedraagt de bijdrage € 5,00 per geviste wedstrijd. Neemt men niet deel dan is de inlegbijdrage € 2,50 per geviste wedstrijd. Men dient minimaal 5 wedstrijden mee te hebben gevist om aan de “afsluiting van het seizoen” mee te kunnen doen. Heeft men wel gekozen voor deelname aan de “afsluiting van het seizoen” en er voor betaald, maar men vist geen 5 wedstrijden mee, dan kan er geen inlegbijdrage worden teruggevorderd! Tenzij door de concourscommissie anders wordt beslist (in gevallen van overmacht waardoor hieraan niet kon worden voldaan is overleg mogelijk). LET OP! Men is wel verplicht voor het totale wedstrijdpakket inlegbijdrage te betalen!
 20. Indien er klachten zijn aangaande de wedstrijden, kan men deze alleen schriftelijk indienen bij de concourscommissie. De op schrift gestelde klacht kan dan door de concourscommissie worden ingezien en behandeld. Na overleg kan dan aan de indiener binnen korte tijd (maar in elk geval voor de volgende wedstrijd, verslag worden uitgebracht.
 21. De CC beslist welke visstekken er per wedstrijd worden gebruikt. Dit kan echter wel in overleg gebeuren naar omstandigheden, maar de CC neemt het definitieve besluit.

De concourscomissie wenst eenieder een gezellig en sportief visseizoen.

Als extra toelichting op de nieuwe manier van totaalklassement voor de avondcompetitie:

•   Er worden 6 wedstrijden gevist, 5 wedstrijden tellen er mee voor het eindklassement
•   Het parcours wordt verdeeld in sectoren
•   Sectoren hebben in beginsel 4 deelnemers
•   Het resultaat in de sector vormt het aantal klassementspunten (in elke sector kan men dus een 1, 2, 3 of 4 vissen)
•   Dagprijzen voor de sectorwinnaars en 3 vissers met het hoogste gewicht
•   Elke deelnemer is verplicht de gevangen vis ter weging aan te bieden maar zet de visser de gevangen vis eerder terug dan krijgt hij 6 klassementspunten
•   Indien een visser heeft gemeld dat hij verhinderd is krijgt hij 6 klassementspunten
•   Afwezigheid zonder bericht van verhindering levert 8 klassementpunten op
•   Het klassement wordt opgemaakt op behaalde punten én gevangen gewicht
•   Zaterdag na elke wedstrijd wordt via de HSV Whatsappgroep de tussenstand kenbaar gemaakt

 

Het doel van deze nieuwe opzet is om de wedstrijd minder afhankelijk te maken van de plek die wordt geloot.
Ook op een minder deel van de vijver kan je nog een goed resultaat boeken.

PS
Het telefoonnummer van Paul Stienen is: 06 58 97 04 13
Het e-mailadres is: paul.stienen@mail.com   (NIET gmail.com)