Wedstrijdreglmenten senioren

De volgende reglementen zijn opgesteld voor de wedstrijden bij de senioren:

 1. Inleg per wedstrijd: € 5,00, (verdeeld als volgt: € 2,50 voor de dagprijzen, € 2,50 voor de afsluiting van het seizoen). Weet men vooraf al niet te komen op de afsluiting van het seizoen dan dient men dit meteen kenbaar te maken en vervalt hiervoor de inleg van € 2,50 en dient bij elke wedstrijd € 2,50 te worden ingelegd.
 2. Eén uur vóór de wedstrijd is de loting voor de plaatsen. Er kan voer- en aascontrole plaatsvinden, dus graag het voer aanbieden in een open plastic zak. Het getrokken nummer is tevens uw visplek.
 3. Aantal stekken is gelijk aan het aantal deelnemers. Gebruik van stekken volgens door de CC opgestelde lijst ( te zien bij het wedstrijdprogramma ).
 4. Verdeling van het prijzengeld zal per sector van 4 deelnemers worden uitgegeven. Is het aantal deelnemers niet deelbaar door 4, dan wordt de verdeling met sectoren van 3 deelnemers kloppend gemaakt.
 5. Er mag gevist worden met één hengel naar keuze. Er mogen meerdere hengels opgetuigd klaar staan.
 6. Er wordt gevist op gewicht. Uitzondering zijn de wedstrijden buiten de zomeravondcompetitie (voorjaar / najaar / winter) en de wedstrijd voor het Koningsvissen, die op gewicht en aantal stuks wordt gevist.
 7. Het is verplicht een onthaakemmer te gebruiken.
 8. Voor het startsignaal is het verboden te voeren, peilen is wel toegestaan. Vis gehaakt in het eindsignaal telt mee.
 9. Het is verplicht om een deugdelijk bewaarnet te gebruiken (geen stalen net).
 10. Snoek, snoekbaars en paling die gevangen wordt dient direct in hetzelfde water te worden teruggezet en tellen dus niet mee. Alle andere gevangen vissoorten tellen wel mee. Karper wordt direct gewogen en teruggezet.
 11. Bij aaswedstrijden is al het aas vrijgegeven, met uitzondering van deeg en deegverwanten. Aas mag op alle manieren worden aangeboden. Maximaal 1,5 liter aas inclusief maximaal 400 gram maïs!
 12. Het lokvoer mag bestaan uit 1 kilo nat voer incl. ballast. Bij aanvang van de wedstrijd mag zwaar gevoerd worden, daarna alleen nog licht bijvoeren. Licht bijvoeren houdt in dat de hoeveelheid voer maar met één hand gepakt en geworpen mag worden. Het pakken van voer en maken van voerballen met twee handen is dan niet meer toegestaan. Er mag niet gevist worden met rode maden en “verse de vase”. In de periode van 1 april tot de laatste zaterdag in mei mag niet worden gevist met slachtproducten, dood visje of stukje vis. Let op! Er mag maximaal 400 gram maïs (bij)gevoerd worden (één blikje). Bij koppelwedstrijden is 1,5 kilo nat voer per koppel toegestaan. Bij de nachtkoppelwedstrijd mag 2 kilo nat voer per koppel gebruikt worden. Dit wordt steekproefsgewijs gecontroleerd.
 13. In het geval men een wedstrijd vist met de “picker” of “matchhengel” wordt er door de concourscommissie van uit gegaan dat men weet hoe te moeten vissen met dit materiaal. Er dient deugdelijk te worden ingeworpen en (te) grote voerkorven worden niet getolereerd (voerkorfje max. 15 gram). De concourscommissie zal toezien op een juiste gebruikmaking van deze hengels alsook de kwantiteit voer dat geworpen wordt. Indien een lid (leden) van de concourscommissie menen dat een persoon niet juist hiermee omgaat, zal deze hierop worden aangesproken. Men mag vissen (inwerpen) tot het midden van het viswater.
 14. Het wordt niet toegestaan voor een ander vis te scheppen of op een andere manier hierbij hulp te bieden. Tenzij met de CC anders is overeengekomen.
 15. Als een wedstrijd wordt verhinderd, door bijv. noodweer, wordt deze verschoven naar een later te bepalen datum, maar men dient wel op de daartoe aangewezen datum aanwezig te zijn. Is de wedstrijd al begonnen en wordt men geteisterd door bijv. onweer, dan zal door de concourscommissie worden bekeken of het zin heeft om te wachten tot het noodweer over is. Heeft dit geen zin, dan geldt het volgende: – Is de wedstrijd voor meer dan de helft verstreken, dan telt de wedstrijd. – Is de wedstrijd niet voor de helft verstreken, dan wordt er over gevist op een andere datum.
 16. Het wegen van de gevangen vis zal worden verricht door de CC . De gevangen vissen (kleinere en grotere) worden bij elkaar in de weegzak gewogen omdat dit sneller gaat, minder beschadigingen en duidelijkere en eerlijkere weging.
 17. Afmelden is verplicht! Bij niet afmelden voor deelname aan een wedstrijd van de zomeravondcompetitie, krijgt men + 10 punten. Deze extra punten blijven altijd staan. Afmelden kan alleen bij de CC.
 18. Wie zich niet houdt aan dit reglement wordt per direct gediskwalificeerd.
 19. Inleggelden kunnen niet achteraf worden teruggevorderd. Men dient vooraf aan te geven wel of niet te willen deelnemen aan de “afsluiting van het seizoen”. Neemt men daaraan wel deel dan bedraagt de bijdrage € 5,00 per geviste wedstrijd. Neemt men niet deel dan is de inlegbijdrage € 2,50 per geviste wedstrijd. Men dient minimaal 5 wedstrijden mee te hebben gevist om aan de “afsluiting van het seizoen” mee te kunnen doen. Heeft men wel gekozen voor deelname aan de “afsluiting van het seizoen” en er voor betaald, maar men vist geen 5 wedstrijden mee, dan kan er geen inlegbijdrage worden teruggevorderd! Tenzij door de concourscommissie anders wordt beslist (in gevallen van overmacht waardoor hieraan niet kon worden voldaan is overleg mogelijk). LET OP! Men is wel verplicht voor het totale wedstrijdpakket inlegbijdrage te betalen!
 20. Indien er klachten zijn aangaande de wedstrijden, kan men deze alleen schriftelijk indienen bij de concourscommissie. De op schrift gestelde klacht kan dan door de concourscommissie worden ingezien en behandeld. Na overleg kan dan aan de indiener binnen korte tijd verslag worden uitgebracht.
 21. De CC beslist welke visstekken er per wedstrijd worden gebruikt. Dit kan echter wel in overleg gebeuren naar omstandigheden, maar de CC neemt het definitieve besluit.
 22. Waarin dit reglement niet voorziet, beslist de concourscommissie (indien nodig in overleg met het bestuur).