Informatie

Algemeen Reglement      Controle      Nachtvissen      3 Hengels    Roofvissen   Vissen op snoek      Klachten      Schorsing

Algemeen Reglement

1 Vissen in visvijver ‘t Turkaa is alleen toegestaan wanneer men in het bezit is van een geldige visvergunning, uitgegeven door H.S.V. ‘t Turkaa. Denk ook aan de benodigde wettelijk geldende en geldige visdocumenten, afhankelijk van hoe en het met meer dan één hengel gaat vissen.
2 De vergunning van HSV ‘t Turkaa kan een jaar- of dagvergunning zijn. Daarnaast dient men in het bezit te zijn van geldige wettelijke visdocumenten als men anders vist dan met één hengel en door de overheid aangewezen aassoorten.
3 Men dient er zorg voor te dragen dat wanneer men gaat vissen, men de benodigde vergunningen bij zich heeft.
4 Het versmalde gedeelte aan de achterkant (zuidzijde) van de vijver dient als “rustgebied” gerespecteerd te worden en is het voeren en vissen daar niet toegestaan.
5 Het is niet toegestaan overvloedig te voeren. Als regel dient maximaal 500 gram droog voer per persoon per visdag te worden aangehouden.
6 Voersessies zijn over de gehele vijver verboden!
7 Het is verboden om (voer)boten en/of drones te gebruiken bij het (bij)voeren.
8 Het gebruik van harde aassoorten is ten strengste verboden.
9 Vissen is alleen toegestaan vanaf één uur vóór zonsopgang tot 2 uur ná zonsondergang.
10 Het is verboden vis mee te nemen, dus alle gevangen vissen direct in hetzelfde water terugzetten.
11 Voor het vissen op snoek of andere roofvis  tijdens de door HSV ‘t Turkaa op haar vijver opengestelde periode, dient men wel het recht te hebben op visvijver ‘t Turkaa te mogen vissen en daarbij ook te mogen snoeken (zie vergunningen).
12 Het is bij wet verboden voor sportvissers om paling mee te nemen. De gevangen paling dient dan ook direct in hetzelfde water te worden teruggezet!
13 Vanaf 21 augustus 1998 is het bij de wet verboden te vissen met een levend aasvisje. Het vissen met een dood visje of delen daarvan is wel toegestaan.
14 Het is ten strengste verboden om open vuur te maken. Daarmee is het gebruik van een barbecue ook niet toegestaan!
15 Op bovenstaande zal streng gecontroleerd worden. Degene die zich niet hieraan houdt is niet langer welkom bij de vereniging.
16 De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen of gelede schade aan de vijver.

 

Visvijver gesloten voor recreatief vissen

Zomeravondcompetitie:
In verband met het houden van geplande wedstrijden is de visvijver bij de zomeravondcompetitie gesloten voor recreatief vissen vanaf 17.00 uur tot 22.00 uur!
Voor overige wedstrijden geld dat de visvijver is gesloten voor recreatief vissen vanaf 1 uur vóór aanvang van een wedstrijd tot na het eindsignaal.

Zie ook bij “wedstrijdprogramma” voor senioren of “Informatie” en “Gesloten” .

 

Controle

Controle aan de visvijver wordt uitgevoerd door o.a. de politie, het Brabants Landschap en Natuurmonumenten, BOA’s, controleurs van Sportvisserij Nederland en door eigen controleurs van HSV ‘t Turkaa.
Bij constatering van gedragingen die in strijd zijn met de Statuten, het H.R. en reglementen van HSV ‘t Turkaa, alsook bij het vissen met niet geldige dan wel zonder geldige visdocumenten, wordt schriftelijk melding gedaan aan het bestuur. Deze neemt de melding in behandeling en zal vervolgens handelen naar bevindingen.

Nachtvissen

Nachtvissen is VERBODEN! Wel kunnen er enkele data tussentijds worden vastgesteld waarop “nachtvissen” wordt georganiseerd vanuit de vereniging. De data hiervoor worden in dat geval op het publicatiebord kenbaar gemaakt.

Vissen met 3 (drie) hengels verboden

Het is VERBODEN! om in visvijver ‘t Turkaa met 3 hengels te vissen. Ook al heeft u een landelijke toestemming hier voor.

Roofvissen

Voor het vissen op snoek of andere roofvis  tijdens de door HSV ‘t Turkaa op haar vijver opengestelde periode, dient men wel het recht te hebben op visvijver ‘t Turkaa te mogen vissen en daarbij ook te mogen snoeken (zie vergunningen).

Vissen op snoek

Met een dagvergunning MAG NIET GERICHT WORDEN GEVIST OP SNOEK EN ANDERE ROOFVIS!! Tevens geldt voor het vissen in visvijver ‘t Turkaa, voor jeugd tot 14 jaar verboden te vissen op alle roofvis met een aasvisje, een deel daarvan of kunstaas.

•  Roofvissen met fleur en/of dreg is verboden
•  Roofvissen onder 14 jaar: alleen toegestaan onder begeleiding van een volwassene én enkel met een ééntandige haak (beiden in bezit van geldige visdocumenten)
•  Roofvissen vanaf 14 jaar: toegestaan met meerdere haken en-tanden te gebruiken (de vis zo min mogelijk beschadigen!)

Klachten

Indien men het met bepaalde punten niet eens is kan men zich richten tot één van de bestuursleden. Zet uw klacht, op- of aanmerking op schrift en dien dat in bij één van de bestuursleden. Het bestuur zal deze in behandeling nemen. Ga vooral niet met uw bevindingen naar een collega aan de waterkant om daar gehoor te krijgen. Dit past niet en draagt niet bij tot een gezellige sfeer aan de visvijver en evenmin binnen de vereniging.

Natuurlijk gaan we er van uit dat er geen klachten zullen binnenkomen…

Schorsing

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen c.q. te ontzetten indien gehandeld is in strijd met de lidmaatschapsverplichtingen, de Statuten of Huishoudelijk Reglement, door handelingen of gedragingen waardoor het belang van de vereniging sterk is geschaad. In dat geval zal betrokkene(n) schriftelijk van het besluit op de hoogte worden gebracht en kan betrokkene(n) binnen twee weken na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving in beroep gaan bij het bestuur.