Privacy

Privacy verklaring HSV ‘t Turkaa te Diessen

Sinds mei 2018 is de nieuwe “Privacy Wetgeving” van kracht. Ook HSV ‘t Turkaa moet zich als vereniging aan deze wet houden.
HSV ‘t Turkaa, hengelsportvereniging te Diessen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
HSV ‘t Turkaa
Secretariaat (voorlopig):
Julianastraat 22, 5087 BB Diessen
M  06 22 38 11 40
Website: www.hsvturkaa.nl

Contactpersoon:
Erick van Velthoven
Julianastraat 22, 5087 BB Diessen
M  06 22 38 11 40

De persoonsgegevens die wij opslaan en verwerken
HSV ‘t Turkaa verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor zover deze bij ons bekend zijn, omdat u gebruik maakt van onze diensten/producten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.
De persoons- en/of bedrijfsgegevens worden gebruikt voor de communicatie tussen HSV ‘t Turkaa en u als lid, adverteerder of begunstiger, via telefoon, email of per post.
De persoonsgegevens kunnen bestaan uit:
•  voornaam en achternaam
•  bedrijfsnaam (indien van toepassing)
•  adresgegevens
•  telefoonnummer(s)
•  emailadres(sen)
•  bankrekening- en IBAN nummer(s)

Verwerking van de persoonsgegevens
HSV ‘t Turkaa maakt gebruik van uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor:
•  contact met u op te nemen via telefoon, e-mail of andere relevante media
•  het op de hoogte stellen van informatie over onze vereniging
•  overschrijvingen

HSV ‘t Turkaa heeft geen controle over automatische verwerkingen van persoons- en bedrijfsgegevens door computerprogramma’s of computersystemen zonder dat bijvoorbeeld de eigenaar of een medewerkervan HSV ‘t Turkaa hiervan wetenschap kan hebben.

Bewaren van persoonsgegevens
De persoons- en bedrijfsgegevens worden door HSV ‘t Turkaa niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u als opdrachtgever gevraagde diensten / producten te kunnen leveren met uitgezonderd van de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit voorschrijft. Persoonsgegevens delen met derden; HSV ‘t Turkaa verstrekt nooit persoons- en/of bedrijfsgegevens aan derden.

Gegevens inzien ter controle, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoons- en/of bedrijfsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking door HSV ‘t Turkaa. U kunt gebruik maken van het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde persoon/organisatie, te sturen. Voor bovenstaande neemt u contact met de voorzitter op.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine-leesbare zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Indien wij niet handelen volgens uw wensen, is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via de link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging van persoons- en/of bedrijfsgegevens
HSV ‘t Turkaa neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met de voorzitter. Hij heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
• beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en Firewall
• extra beveiliging Ransomware virussen
• versturen van uw gegevens zijn enkel aan u gericht of door u aangegeven derden
• gebruik van SPF voor het terugdringen van phishing, spam en virussen, die per e-mail
verstuurd worden.
Deze standaard wordt meestal ingezet om te controleren dat de afzender (mailadres) en de verzender (een computersysteem) van een mail inderdaad juist zijn, en de inhoud van het bericht onderweg niet is veranderd.

Privacyverklaring niet van toepassing op websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website(s) de privacyverklaring hiervan, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 24 mei 2018.